Teams4ZorgTeams en toepassing van Veilige Principes

Bij de behandeling van intra- en extramurale zorgcliënten, is het vrijwel zeker dat er handelingen verricht worden op basis van de Veilige Principes. Daarvoor wil je een veilige en eenvoudige manier hebben om te communiceren tussen behandelaars en zorgen voor een goede verslaglegging.

De “Veilige Principes” in de zorg richten zich op de situatie waarin de cliënt de verantwoordelijkheid voor het beheer van zorg en medicatie geheel of gedeeltelijk heeft overgedragen aan een zorgorganisatie. Met name als het gaat om de medicatieketen in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg. Uitgangspunt is daarbij altijd het herkennen van risico’s en deze indien mogelijk, te verkleinen of acceptabel te maken. Als behandelaar moet je dus altijd afwegen: wat is in deze situatie, voor deze cliënt, het veiligst? In sommige gevallen kan het veiliger zijn om af te wijken van de principes. Dat vraagt om een professionele afweging, die je goed moet kunnen motiveren en documenteren.

Als er dan afgeweken wordt van de Veilige Principes, moet er natuurlijk wel een extra controle overheen gaan. Dit kan bijvoorbeeld door met een tweede professional in overleg te treden, voordat wordt overgegaan tot toediening of behandeling. Dit is ook noodzakelijk bij die handelingen en medicatie waarbij - naar het oordeel van de zorgketen - een onacceptabel risico is geweest, bijvoorbeeld in geval van een verkeerde behandeling of dosering. Dubbele controle en extra documenteren van uitgevoerde handelingen en verstrekte doseringen aan de patiënt is dus cruciaal.

Veilig gegevens delen met zorgprofessionals

De Teams4ZorgTeams Dubbele Controle module van Resonate stelt verplegend personeel in staat om op basis van foto’s en video’s een autorisatieverzoek in te dienen bij een geautoriseerde zorgprofessional. Via de ‘approval’ module verstuurt de behandelaar dit verzoek door. De tweede professional beoordeelt het verzoek en verleent al dan niet via de Teams APP toestemming voor het vervolgtraject. Dit hele proces wordt automatisch bijgehouden in een logbestand, zodat het achteraf kan worden geraadpleegd en toegevoegd kan worden aan het patiëntendossier.

Het kan ook gebruikt worden door mantelzorgers, die de taak op zich hebben genomen om de patiënt medicatie te verstrekken, die niet volgens het geneesmiddel distributiesysteem (GDS) is verpakt. Door het aanvragen van toestemming in de APP om alsnog de medicatie toe te dienen – met behulp van actuele foto’s en video’s - kunnen zorgcentrales, huisartsen en wijkverpleegkundigen begeleiding bieden en een dubbele controle uitvoeren.

De Resonate Teams4Care module voor Dubbele Controle maakt het mogelijk om snel tussen de primaire behandelaar en een tweede controleur te communiceren en handelingen te documenteren voor raadpleging achteraf of voor trainingsdoeleinden. De kracht van de APP zit hem in de eenvoud; je verstuurt gewoon een appje. Het bevordert daarmee snelheid van handelen, ook op een NEN7510 veilige wijze. Alle verzoeken, goedkeuringen en afwijzingen worden automatisch geregistreerd in een logbestand. De module ondersteunt de koppeling met bestaande EPD-systemen en registreert de behandeltijd, die weer noodzakelijk is voor zorgdeclaraties.

Wil je meer weten over De Resonate Teams4Care module voor Dubbele Controle? Neem contact op, of blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.